Algemene voorwaarden

Download als pdf

ARTIKEL 1.  OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING
1.1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Blauw bvba gesloten overeenkomsten.

b. Voor elke opdracht of levering zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing, tenzij er een duidelijk omschreven en door beide partijen ondertekend contract bestaat.

c. Iedere opdrachtgever wordt verondersteld kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.

d. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Blauw bvba en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

e. Wijzigingen in de persoons- en adresgegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk of via mail mede te delen aan Blauw bvba. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Blauw bvba als gevolg daarvan lijdt.

f. Tenzij andere bijzondere voorwaarden schriftelijk tussen de partijen werden overeengekomen, gelden de hier volgende bepalingen bij het aanvaarden van opdrachten door onze firma. Iedere ondertekenaar van een bestel-, afhalings- of plaatsingsopdracht, bevestiging  via mail of elk ander beschikbaar communicatiemiddel, verbindt zich solidair met de persoon of rechtspersoon in wiens naam hij handelt en wordt geacht de hieronder staande clausules te aanvaarden. Mededelingen en meldingen, al dan niet gedrukt, op brieven en andere documenten worden als niet-bestaande aanzien voor zover zij niet mochten overeenstemmen met onze algemene voorwaarden. Elke door ons aanvaarde opdracht impliceert dat de opdrachtgever deze voorwaarden kent en deze als een integraal bestanddeel van de overeenkomst aanvaardt.

g. De advertenties en publicaties verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, bemiddelaar of adverteerder, die tevens, met uitsluiting van onze firma, de uitsluitende verantwoordelijkheid draagt voor eventuele wetsovertredingen, klachten of gedingen naar aanleiding van de publicatie of advertentie. De kosten voor het publiceren van eventuele rechten van antwoord of het uitvoeren van andere dwangmaatregelen waartoe onze firma als uitgever of drukker zou kunnen genoopt worden naar aanleiding van een advertentie of publicatie, zullen zonder mogelijkheid van verhaal worden doorgefactureerd aan de opdrachtgever.
1.2. Offerte

a. De offertes en bestekken van Blauw bvba zijn slechts indicatief. Hun duur en geldigheid bedraagt maximum 30 dagen, behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling door Blauw bvba.

b. De in de offertes, bestekken en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

c. Prijsverhogingen of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door Blauw bvba aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

d. De offertes en bestekken van Blauw bvba worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee

e. Alle door Blauw bvba opgegeven prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn enkel indicatief en steeds exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Blauw bvba is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen of aan te vullen.
1.3. Bevestiging

Elke bestelling, ongeacht deze via een officiële bestelbon gaat, of per mail werd bevestigd, of elke bestelling van een dienst zonder dat een voorafgaande offerte-aanvraag door de klant werd aangevraagd, veronderstelt de kennis en aanvaarding van onze tarieven, prijzen en algemene verkoopsvoorwaarden door de klant en is bindend.
1.5. Plaatsen van de bestelling

Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.
1.5. Meerdere opdrachtnemers

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze Blauw bvba wenst te verstrekken, dient hij Blauw bvba, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
1.6. Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt.

Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Blauw bvba, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 2.  DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Uitvoeren opdracht

Blauw bvba zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever overeenkomstig resultaat, zoals in beginsel tussen beide partijen is overeengekomen. Voor zover noodzakelijk zal Blauw bvba de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Blauw bvba mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.3. Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien Blauw bvba op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Blauw bvba namens

de opdrachtgever offertes aanvragen.
2.4. Gebruik toeleveranciers

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Blauw bvba, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

Indien bij de uitvoering van de opdracht Blauw bvba volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
2.5. Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Blauw bvba, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Blauw bvba zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk of per mail te bevestigen.

 

2.6. Termijn van levering

Een door Blauw bvba opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Blauw bvba is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
2.7. Bevoegdheden

Werknemers of contactpersonene handelend in opdracht van de opdrachtgever worden geacht bevoegd te handelen m.b.t. alle aspecten van de opdracht.
2.8. Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Blauw bvba.
2.9. Klachten

Om aanvaard te worden moeten alle klachten binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur aangetekend ingediend zijn.
2.10. Bewijs

Indien elektronische communicatie tussen Blauw bvba en de opdrachtgever gestockeerd wordt op een vaste en onveranderbare drager, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot bewijs van het tegendeel.
2.11. Schuldenaar

Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

ARTIKEL 3.   RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN                        EIGENDOMSRECHTEN
3.1. Auteursrecht en industriële eigendom

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Blauw bvba. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Blauw bvba daartoe bevoegd.
3.2. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
3.3. Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Blauw bvba te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam (Copyright © Blauw bvba – Trouvé Pascal – www.blauw-digitaldesign.com) op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Blauw bvba openbaar te maken of te verveelvoudigen.
3.4. Eigendom

Creaties verzorgd door Blauw bvba blijven altijd onvervreemdbaar haar eigendom, zowel moreel als intellectueel, en zijn niet door de klant opeisbaar, tenzij er uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Behoudens andersluidend beding, blijft Blauw bvba alleen titularis van de auteursrechten en naburige rechten op de, in kader van de haar toevertrouwde opdracht, uitgevoerde werken en prestaties zoals bijvoorbeeld software, grafisch materiaal, websites, concepten, adviezen, rapporten, enz…. Ze blijven het onvervreemdbaar eigendom van Blauw bvba en mogen zonder schriftelijke toestemming op generlei wijze worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die het voorwerp uitmaken van de bestelling. Noch mogen ze worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door Blauw bvba bij derden ingekochte producties blijft eigendom van deze derden.

ARTIKEL 4.  GEBRUIK EN LICENTIE
4.1. Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Blauw bvba, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Blauw bvba bekend te zijn gemaakt.
4.2. Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Blauw bvba niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
4.3. Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Blauw bvba veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

 

4.4. Eigen promotie

Blauw bvba heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

ARTIKEL 5.  HONORARIUM
5.1. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Blauw bvba voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
5.2. Honorarium voor meerwerk

Indien Blauw bvba door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Blauw bvba gehanteerde honorarium tarieven.
5.3. Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Blauw bvba na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens Blauw bvba enig recht verliest.

ARTIKEL 6.   BETALING
6.1. Betalingsverplichting

a. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest van 3% per maand vanaf de vervaldag verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro. Bij gerechtelijke vervolging wordt het bruto-factuurbedrag verhoogd met 20% plus intresten. Gerechtskosten vallen ten laste van de klant. Het niet-betalen van een vervallen factuur stelt ons vrij de in-uitvoer zijnde bestellingen in te houden; in dat geval kan de koper geen aanspraak meer maken op de gegarandeerde leveringstermijn van de verkoper.

b. Alle door Blauw bvba gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 550 euro.
6.2. Periodieke betalingen

Blauw bvba heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
6.3. Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan de Blauw bvba verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Blauw bvba heeft verstrekt.
6.4.  Verzendingen

Alle verzendingen van goederen geschieden steeds op risico van de koper. Alle verpakkings en verzendingskosten zijn ten laste van de klant, welk ook het factuurbedrag is.
6.5. Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.
ARTIKEL 7.   OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST
7.1. Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
7.2. Ontbinding overeenkomst door Blauw bvba

Indien de overeenkomst door Blauw bvba wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Blauw bvba redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
7.3. Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Blauw bvba op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
7.4. Faillissement

Zowel Blauw bvba als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.
7.5. Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
7.6. Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Blauw bvba bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

ARTIKEL 8.   GARANTIES EN VRIJWARINGEN
8.1. Auteursrechthebbende

Blauw bvba garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
8.2. Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Blauw bvba of door Blauw bvba bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
8.3. Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Blauw bvba voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
ARTIKEL 9.   AANSPRAKELIJKHEID
9.1. Aansprakelijkheid

Blauw bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a. Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c. Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

f. Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

g. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van Blauw bvba zouden teweegbrengen, ontslaan Blauw bvba in elk geval van haar aansprakelijkheid voor het niet, het laattijdig of het gebrekkig uitvoeren van haar verbintenissen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
9.2. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Blauw bvba voor eventuele vergoeding van schaden, kosten en interesten uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeengekomen honorarium, met in ieder geval als maximum het voor het project in kwestie overeengekomen honorarium.
9.3. Verval van aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van drie maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
9.4. Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Blauw bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
9.5. Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Blauw bvba jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

ARTIKEL 10.  Webdesign, hosting en aanverwante diensten
10.1. Specificaties

Opdrachtgever en Blauw bvba zullen in gezamenlijk overleg vaststellen aan welke specificaties de website dient te voldoen en in hoeverre het ontwerp bureau betrokken zal worden bij onderhoud van de website.
10.2. Contactpersonen

Opdrachtgever en Blauw bvba zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die bevoegd is beslissingen in het kader van de opdracht te nemen.
10.3. Stand der techniek

Blauw bvba zal de opdracht naar vermogen uitvoeren met inachtneming van de dan geldende stand der techniek.
10.4. Juiste aanlevering materialen

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat programmatuur, materialen of gegevens, welke door of namens hem ter beschikking worden gesteld, tijdig, juist en volledig aan Blauw bvba ter hand worden gesteld en geschikt zijn om door Blauw bvba in het kader van de opdracht te gebruiken.
10.5. Garantiebepaling

Blauw bvba zal gedurende een periode van één maand na installatie eventuele gebreken in de website herstellen, voorzover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van opdracht nemer niet voldoen aan de opgestelde specificaties. Indien er een acceptatietest is overeengekomen dan zal opdracht nemer, in afwijking van het hiervoor bepaalde, gedurende  een periode van 8 dagen na afloop van de testperiode  dergelijke  gebreken  in de website herstellen,  voorzover deze  gebreken  samenhangen met wijzigingen/verbeteringen  die tijdens  de testperiode  zijn aangebracht. Opdrachtgever dient Blauw bvba schriftelijk van bovengenoemde gebreken op de hoogte te stellen.
10.6. Verval garantie

Blauw bvba behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Blauw bvba ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever zonder toestemming van Blauw bvba wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van Blauw bvba een gebrek tracht te herstellen.
10.7. Testperiode

Indien een acceptatietest is overgekomen, zal de testperiode tenzij schriftelijk anders is afgesproken, 7 dagen bedragen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de website tijdens de testperiode openbaar te maken.
10.8. Uitbreiding diensten Bauw bvba

Blauw bvba zal slechts zorg dragen voor domein naam registraties, hosting en het opzetten van procedures voor beveiliging, controle, onderhoud en systeembeheer indien en voorzover dit uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht uitmaakt.
10.9. Inschakelen providers en andere dienstverleners

Indien Blauw bvba adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is Blauw bvba niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
10.10. Extra werkzaamheden

Indien Blauw bvba extra werkzaamheden dient te verrichten door een uitbreiding van de opdracht, door het te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van programmatuur, materialen of gegevens, door het herstel van de website in verband  met onoordeelkundig  gebruik,  of door  het buiten  de opdracht  omschrijving  om (op  verzoek  of noodgedwongen)  begeleiden  van medewerkers  of toeleveranciers  van de opdrachtgever,  dan zullen  deze  extra werkzaamheden, ongeacht;of er sprake was van een vaste prijs, worden vergoed op basis van de gebruikelijk door Blauw bvba gehanteerde honorarium tarieven.

 

10.11. Gebruik website

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een correct en oordeelkundig gebruik van de website en de daaraan ten grondslag liggende software en applicaties.
10.12. Licentie voor het gebruik van het ontwerp

Wanneer opdrachtgever volledig  voldoet aan zijn verplichtingen  ingevolge  de overeenkomst  met Blauw bvba, verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp voor de website. Wijzigingen met betrekking tot het grafisch ontwerp kunnen alleen doorgevoerd worden in samenspraak met Blauw bvba.
10.13. Licentie voor het gebruik van de programmatuur en documentatie

Wanneer opdrachtgever volledig  voldoet aan zijn verplichtingen  ingevolge  de overeenkomst  met Blauw bvba, verkrijgt hij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de voor de website door het ontwerp bureau tot stand gebrachte software of applicaties, alsmede de daarbij behorende (technische) documentatie.
10.14. Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in de website zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijl elementen, foto’s en composities. Voor het materiaal dat Blauw bvba voorstelt in de website toe te passen, kan Blauw bvba op verzoek van de opdrachtgever een kostenraming opvragen bij de betreffende toeleverancier.
10.15. Dagelijks gebruik website

Het  is  opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks  gebruik van de website  binnen  de door Blauw bvba aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen. Het is in ieder geval niet toegestaan om zonder toestemming van Blauw bvba wijzingen aan te brengen in:

1, Het (basis) ontwerp

2, De openingspagina

3, De basisstructuur

4, De programmatuur

5, Het navigatiesysteem
10.16. Ruimer gebruik

Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van opdracht nemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
10.17. Varianten op het ontwerp

Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder de toestemming van Blauw bvba een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken
10.18. Overdragen broncode

Tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen behoort het overdragen van de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling  van de website  tot stand gekomen  technische  documentatie  niet  tot de verplichting  van Blauw bvba.
10.19. Bescherming programmatuur

Blauw bvba is gerechtigd door middel van (technische) maatregelen zijn programmatuur te beschermen. In dat geval is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
10 20. Beëindiging relatie opdrachtgever

Indien de relatie tussen Blauw bvba en opdrachtgever wordt verbroken, zullen beide partijen in gezamenlijk overleg proberen tot een redelijke oplossing te komen, zodat de website nog op een reële wijze door de opdrachtgever kan worden gebruikt.

 

10.21. Credits

Bij publiciteit rondom het ontwerp zal opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bijdrage van Blauw bvba duidelijk naar voren zal komen. Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het ontwerp  dan zal opdrachtgever ook deze  derden verplichten bij  publiciteit rondom  (een  uitwerking van)  het ontwerp de bijdrage van Blauw bvba duidelijk te vermelden.
10.22. Naamsvermelding

Blauw bvba is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze in de website op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.
10.23. Eigen promotie

Blauw bvba heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
10.24. Vertrouwelijke informatie

Opdrachtgever  en opdracht  nemer  zullen  elkaars  vertrouwelijke  gegevens geheim  houden. Onder vertrouwelijke gegevens wordt mede begrepen de door Blauw bvba tot stand gebrachte en gebruikte software en applicaties.
10.25. Verandering van provider

Indien de opdrachtgever van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een andere opdrahtgever, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.
10.26. Indirecte Schade

Blauw bvba is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiende uit :elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud van de site door derden en/of door de klant, hierin begrepen daden van hackers; elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde informatie en gegevens; het gebruik van hyperlinks die de rechten van derden schaden;

Blauw bvba is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van Blauw bvba is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting), d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.
10.27. Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Blauw bvba verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen Blauw bvba van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Blauw bvba als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.
10.28  Non -betaling

Bij niet betaling of gedeeltelijke betaling van de factuuren vervalt iedere licentie of kan (tijdelijk) worden ingetrokken totdat betaling plaatsvindt. Tevens vervalt het recht om de website te gebruiken, ook wanneer deze website al in gebruik is genomen.
ARTIKEL 11.  OVERIGE BEPALINGEN
11.1. Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Blauw bvba gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
11.2. Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11.3. Opschriften

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
11.4. Belgisch recht

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of deuitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt geregeld door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van Blauw bvba gevestigd is behoren.

2014 © Blauw bvba – Trouvé Pascal

www.blauw-digitaldesign.com